สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครสอบที่ต้องการแก้ไข คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ต้องการแก้ไข คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอแก้ไข ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2562 โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล  (ดาวน์โหลดคำร้อง คลิกที่นี่) และกรอกข้อมูลด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน (ชัดเจน อ่านง่าย)
1.2 ยื่นหลักฐาน ประกอบด้วย
- สำเนาใบตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร ของ กรมการปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานการชำระเงิน จำนวน 1 ฉบับ

โดยให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
1.3 ส่งแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล พร้อมทั้งเอกสารตาม ข้อ 1.2 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 วงเล็บมุมซองว่า "ขอแก้ไขข้อมูลสอบเข้ารับราชการ" ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมาย ของผู้สมัคร
     ทั้งนี้ กรณีกรอกข้อมูลรายการอื่นผิด  ให้ส่งเอกสารแก้ไขในวันที่เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
2. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาร์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2562  ผ่านช่องทางต่างๆดังนี้  


ช่องทางการชำระเงิน

เวลาที่รับชำระเงิน

1) เคาน์เตอร์ธนาคาร 
(ทุกสาขาทั่วประเทศ)

เวลาทำการของธนาคาร

2) เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)

เปิดรับชำระเงิน วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ปิดรับชำระเงิน เวลา 22.00 น.

3) อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
(
INTERNET BANKING)


ทั้งนี้ การชำระผ่าน
เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ต้องชำระเงินโดยใช้ Company code 9035 โดย Ref 1 คือ เลขที่การจ่ายเงิน Ref 2 คือ  เลขบัตรประจำตัวประชาชน และการชำระเงินผ่าน อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (INTERNET BANKING) ต้องชำระเงินโดยใช้ Company code 9035  เท่านั้น   
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย 
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 400 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
3. คำถาม : กรมการปกครองจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เมื่อใด
คำตอบ : กรมการปกครอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน ทางเว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th และ job.dopa.go.th หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ จะประกาศให้ทราบตามเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น
4. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ซึ่งจะประกาศให้ทราบ ในวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
5. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง เบอร์โทรศัพท์ 02-221-1824 ต่อ 222,232 ในวันและเวลาราชการ
6. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.