สารพันปัญหา

1. คำถาม : ผู้สมัครสอบที่ต้องการแก้ไข คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ต้องการแก้ไข คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอแก้ไข ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล  (ดาวน์โหลดคำร้อง คลิกที่นี่)  และกรอกข้อมูลด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน (ชัดเจน อ่านง่าย)
1.2 ยื่นหลักฐาน ประกอบด้วย
- สำเนาใบตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร ของ กรมการปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานการชำระเงิน จำนวน 1 ฉบับ

โดยให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
1.3 ส่งแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล พร้อมทั้งเอกสารตาม ข้อ 1.2 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 วงเล็บมุมซองว่า "ขอแก้ไขข้อมูลสอบเข้ารับราชการ" ภายในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมาย ของผู้สมัคร
     ทั้งนี้ กรณีกรอกข้อมูลรายการอื่นผิด  ให้ส่งเอกสารแก้ไขในวันที่เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
2. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาร์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม พ.ศ.2561ผ่านช่องทางต่างๆดังนี้  

                        ช่องทางการชำระ

เวลาที่รับชำระ

1) เคาน์เตอร์ธนาคาร (ทุกสาขาทั่วประเทศ)

เวลาทำการของธนาคาร

2) เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)

เปิดรับชำระเงิน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ปิดรับชำระเงิน เวลา 22.00 น.

3) อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (INTERNET BANKING)


ทั้งนี้ การชำระผ่านเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ต้องชำระเงินโดยใช้ Company code 9035 โดย Ref 1 คือ เลขที่การจ่ายเงิน Ref 2 คือ  เลขบัตรประจำตัวประชาชน และการชำระเงินผ่าน อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (INTERNET BANKING) ต้องชำระเงินโดยใช้ Company code 9035  เท่านั้น   
    ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย 
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 400 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
3. คำถาม : กรมการปกครองจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เมื่อใด
คำตอบ : กรมการปกครอง จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทางเว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th และเว็บไซต์ job.dopa.go.th หัวข้อ "ประกาศรายชื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ" ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ จะประกาศให้ทราบตามเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น  
ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ https://dopa.thaijobjob.com
4. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ซึ่งจะประกาศให้ทราบ ในวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
5. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง เบอร์โทรศัพท์ 02-221-1824 ต่อ 222,232 ในวันและเวลาราชการ
6. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.