ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   หนังสือเรียกรายงานตัวฯ ลำดับที่ 1 - 250 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตัวอย่างหนังสือรับรอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หนังสือขอสละสิทธิ์ในการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้าย 1 ผั่งที่นั่งสอบ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้าย 2 ใบตรวจรับเอกสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้าย 3 ใบรับรองแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้าย 4 หนังสือยินยอม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้าย 5 รายละเอียดการจัดส่งเอกสารเรียกรายงานตัว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้าย 6 เกณฑ์การทดสอบร่างกาย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการปกครอง  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑